Gimnastično društvo Novo mesto

Delo v društvu

Profesorji športne vzgoje, trenerji in vaditelji , gimnastike, ki poučujemo programe gimnastike posredujemo praktično in teoretično znanje gimnastike in vzgajamo mlade v športnem in delavnem duhu. Trenerji in vaditelji gimnastike imamo vlogo mentorja, usmerjevalca, spodbujevalca, ustvarjalca, vzgojitelja, … Delo trenerja obsega individualno in skupinsko delo z nadarjenimi, z manj uspešnimi, pripravo telovadcev na prireditve in tekmovanja. Trener ima izdelan letni plan s cilji vezanimi na posamezen program. Vsako starostno obdobje ima posebnosti in značilnosti ter posebne zahteve, zato so programi prilagojeni vadečim v posameznih obdobjih ter sposobnostim. S športno gimnastiko se uresničuje otrokovo potrebo po gibanju in igri. Posameznik razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti, čustveno in razumsko dojemanje športa. Pri treningu se uresničujejo splošni cilji – skrb za skladen telesni in duševni razvoj, skladna telesna razvitost in pravilna drža, zdrav način življenja, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanje vase. S pomočjo gimnastike poteka oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev:

* spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju

* zdravi tekmovalnosti

* spoštovanju športnega obnašanja – fair playa

* strpnosti in sprejemanju drugačnosti

* razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa.

Ta omogoča tudi razvoj ustvarjalnosti, razbremenitev in sprostitev po napornem delu.